# نامقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات 30 روزتغییرات 1 سالارزش مارکتمقدار24 ساعتمیزان عرضهنمودار قیمت(7D)