# نامقیمتتغییرات 24 ساعتارزش مارکتمقدار24 ساعتمیزان عرضهنمودار قیمت(7D)